Privacyverklaring AVG en Wet politiegegevens

Wij verwerken als Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeland (hierna RBL) naast de AVG ook politiegegevens. Het gaat vooral om situaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt door de Leerplichtambtenaar en een buitengewoon opsporingsambtenaar van het RBL. Deze ambtenaren controleren of ouders/verzorgers en jongeren zich aan de regels houden en geen overtredingen van de leerplichtwet maken.

 

Privacy verklaringen