Privacyverklaring Regionaal Bureau Leerlingzaken

Bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (hierna RBL) vinden wij uw privacy belangrijk. Wij gaan veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daar kunt u op vertrouwen.

Het RBL houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet voor kinderen en jongeren tot 16 jaar en de kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar. Kinderen van 6 tot 18 jaar zijn leerplichtig en daar houdt de leerplichtambtenaar van RBL toezicht op. Tevens is het RBL verantwoordelijk voor de uitvoering van de 'Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten'.

Het RBL zet zich ook in om voortijdig schoolverlaten onder jongeren zo veel als mogelijk te voorkomen door jongeren tot 23 jaar te stimuleren een startkwalificatie te behalen en ze daarin te begeleiden als dat nodig is of gewenst.

Welke persoonsgegevens verwerkt het RBL?

Voor al deze taken gebruiken we gegevens van de kinderen/jongeren en hun ouders. Ook van de betrokken broers en zussen worden de noodzakelijke gegevens gebruikt. Dit zijn onder meer de volgende categorieën gegevens:

Van de kinderen/jongeren:

 • persoonlijke gegevens, zoals: naam, geboortedatum, geslacht, relatie, nationaliteit;
 • contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer, adres;
 • identiteitsgegevens;
 • in- en uitschrijvingen school;
 • verzuimgegevens.

Daarnaast gebruiken we onder meer de volgende bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • gegevens over de gezondheid, indien nodig voor de uitvoering van de taken;
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, indien door de ouders gebruikt als motivering voor het krijgen van een vrijstelling (leerplicht).

Van de ouders/verzorgers/voogden:

Daarvoor gebruiken we onder meer de volgende categorieën gegevens:

 • persoonlijke gegevens, zoals: naam, geslacht, geboortedatum, relatie;
 • contact gegevens zoals e-mail adres, telefoonnummer, adres.

Daarnaast gebruiken we onder meer de volgende bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • financiële gegevens, enkel aanvraag Leerlingenvervoer RBL Zeeuws-Vlaanderen (zoals: bankgegevens en een inkomensverklaring, bij vergoedingen).

Leggen wij gegevens van online bezoekers vast?

De website van het RBL kunt u anoniem raadplegen. Het RBL is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website.

Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Het RBL verwerkt persoonsgegevens met het doel om schooluitval te voorkomen en jongeren te

begeleiden richting onderwijs en/of arbeidsmarkt.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Het RBL verwerkt deze persoonsgegevens omdat de gegevens nodig zijn om onze taken van algemeen belang goed uit te kunnen voeren. Deze taken zijn namelijk neergelegd in artikel 7.4.0 lid 1 sub b Jeugdwet, artikel 16, 19 en 22 van de Leerplichtwet 1969, artikel 8.28 en 8.29 van de WVO 2020 en artikel 8.21 van de WVO 2020 , artikel 4 en 162 a, b, c en d van de Wet op de expertisecentra.

De bron van uw gegevens

U verstrekt uw gegevens zelf aan ons, daarnaast ontvangen we uw gegevens van de:

 • Basisregistratie Personen;
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Inlichtingenbureau (inkomensgegevens van kinderen/jongeren).

Ontvangers van uw gegevens

Als het nodig is om ons werk goed te kunnen doen deelt de RBL de persoonsgegevens met:

 • Hulp- en zorgverleners, zoals maatschappelijk werk, WMO, Jeugdzorg etc
 • DUO;
 • Politie/justitie;
 • Onderwijsinstellingen.

Bewaartermijnen

Het RBL bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haartaken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld worden verwijderd na:

 • 2 jaar na kwalificatie of bereiken 23e levensjaar;
 • minimaal 20 jaar vanuit de Jeugdwet.

Wat zijn uw rechten?

 • U heeft het recht ons te verzoeken om:
 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn of verwijderen;
 • bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derder; en/of eventueel eerder toestemming in te trekken.

Deze rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden, en daarom niet absoluut. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

U kunt uw verzoek, zoals een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens, schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. Wij controleren daarom uw identiteit.

Voor het indienen van een verzoek kunt u contact opnemen met de privacy officer van uw gemeente/regio:

Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio

T.a.v. de privacy officer

Stadskantoor Goes
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

0113 - 249 780

Regionaal Bureau Leerlingzaken Walcheren

T.a.v. de privacy officer

Stadskantoor Middelburg
Kanaalweg 3
4337 PA Middelburg

0118 - 675 000

Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws Vlaanderen

T.a.v. de privacy officer

Stadskantoor Terneuzen
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen

0115 - 455000

Bent u niet tevreden met hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?

Als u vragen of opmerkingen heeft over hoe het Regionaal Bureau Leerlingzaken omgaat met uw privacyverzoek kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, van uw gemeente. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van de betreffende gemeente. U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie voor de contactgegevens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl