Jonger dan 18

Wil je meer weten over wat we voor jou kunnen doen of wil je direct met een van onze coaches uit jouw regio spreken? Wij zijn er voor jou!

Contact
Leerplicht & kwalificatieplicht

In Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf de eerste schooldag na hun 5e verjaardag, tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 zijn geworden. Daarna zijn jongeren die nog geen startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo 2 of hoger) hebben, tot hun 18e kwalificatieplichtig. Dat betekent dat zij nog twee jaar kunnen rekenen op hulp van het RBL bij het behalen van een startkwalificatie.

De Leerplichtwet is een middel om het recht op onderwijs te beschermen. Op de site van de rijksoverheid leest u meer over de Leerplichtwet.

 

Verzuim

Er zijn drie vormen van verzuim:

 • Absoluut verzuim
 • Relatief verzuim
 • Luxeverzuim

 

 • Absoluut verzuim

Uw kind is leerplichtig, maar staat niet ingeschreven bij een school. Dat heet absoluut verzuim. Het RBL kan met u meedenken wat er nodig is om weer aan onderwijs deel te nemen. Als naar school gaan (tijdelijk) niet mogelijk is, denkt het RBL mee over mogelijkheden om uw kind zich op een andere plek verder te laten ontwikkelen.

 

 • Relatief verzuim

Uw kind staat wel ingeschreven bij een school, maar gaat regelmatig niet naar school. Dat heet relatief verzuim. De Leerplichtambtenaar zal samen met u en uw kind (als uw kind ouder is dan 12 jaar) onderzoeken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat uw kind weer (vaker) aanwezig is op school.
 

Er zijn drie soorten relatief verzuim:

1. Geoorloofd verzuim
Uw kind heeft een geldige reden om niet naar school te gaan. Dit heet geoorloofd verzuim. Een geldige reden is bijvoorbeeld verlof voor een bruiloft, begrafenis of jubileum. Als het door uw werk onmogelijk is in de schoolvakantie op vakantie te gaan, dan kunt u vakantieverlof krijgen. Dit verlof vraagt u schriftelijk aan bij de directie van de school.
 

2. Ziekteverzuim
Uw kind is ziek thuis en is door u ziekgemeld. Dit heet ziekteverzuim. Ziekteverzuim is een vorm van geoorloofd verzuim. Als het ziekteverzuim lang aanhoudt of als uw kind vaak wordt ziekgemeld, kan de school contact opnemen met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige of met de Leerplichtambtenaar van het RBL. Samen met u onderzoeken zij wat er nodig is om uw kind onderwijs te laten volgen.

3. Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden van school wegblijft, heet dat ongeoorloofd verzuim. Voorbeelden zijn regelmatig te laat komen, spijbelen of onder schooltijd op vakantie gaan. Dit laatste wordt luxeverzuim genoemd. Scholen melden ongeoorloofd verzuim bij het RBL. Vanaf 12 jaar is uw kind zelf verantwoordelijk voor het geregeld schoolbezoek. Uw kind kan dan vervolgens worden opgeroepen voor een gesprek bij de Leerplichtambtenaar waarbij u als ouder altijd aanwezig kunt zijn. De Leerplichtambtenaar vraagt informatie op bij de school en gaat vervolgens in gesprek met uw zoon of dochter en eventueel u. Dit gesprek gaat over het verzuim en over mogelijke oplossingen. Op het PO (tot 12 jaar) zijn ouders verantwoordelijk voor het geregeld schoolbezoek en kunnen ouders worden opgeroepen voor een gesprek.

De Leerplichtambtenaar geeft bij beginnend verzuim meestal een waarschuwing. Vaak worden aanvullende afspraken gemaakt. Als deze afspraken niet worden nagekomen en uw kind blijft verzuimen, kan de Leerplichtambtenaar andere maatregelen nemen. Voorbeelden zijn het opmaken van een proces-verbaal of een verwijzing naar Halt.
 

Verlof

In uitzonderlijke situaties kunt u éénmaal per schooljaar maximaal 10 aaneengesloten schooldagen per jaar verlof voor uw kind aanvragen buiten de schoolvakanties. Dat mag nooit in de eerste twee weken na de zomervakantie.

 

Wie beslist over verlof?

Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover een beslissing neemt. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op de school van uw kind verkrijgbaar.

 

Vakantie

Als u een beroep heeft waardoor het onmogelijk is om in de schoolvakanties weg te gaan, kan maximaal één keer per jaar extra verlof worden verleend. Het gaat dan om een beroep in de horeca, toeristische sector of in de agrarische sector. Vraag het verlof altijd minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aan bij de directeur van de school.

 

Extra vrije dag

In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
 • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met de directeur van de school.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of consulent leerrecht)
 • Overmacht. Dit zijn omstandigheden waar u niet om hebt gevraagd en waar u niets aan kunt doen.

U vraagt het verlof, als dat kan, 6 weken van tevoren schriftelijk aan. U krijgt ook schriftelijk te horen of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Verlof tot 10 dagen vraagt u aan bij de directeur van de school. Verlof van meer dan 10 dagen vraagt u aan bij het RBL. Bij plotselinge situaties kunt u achteraf uitleggen waarom het verlof nodig was. Dit doet u bij de directeur van de school als het om minder dan 10 dagen gaat en bij het RBL als het om meer dan 10 dagen gaat. Bewaar altijd de bewijsstukken.
 

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan uw kind maximaal één (extra) dag per verplichting vrij krijgen. Vraag deze vrije dag twee dagen van tevoren aan bij de directeur van de school.