Je bent hier: Home >> Actueel >> Zeeuwse Stichting Maatwerk

Zeeuwse Stichting Maatwerk

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

12-01-2015

Over ZSM

In de Zeeuwse Stichting Maatwerk hebben zich alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) verenigd met als doel in gezamenlijkheid alle jongeren met een arbeidsgerelateerde hulpvraag, rechtstreeks vanuit het onderwijs naar een vervolgopleiding, passende arbeidsplaats of zinvolle dagbesteding toe te leiden. Met als uiteindelijk doel dat de jongeren werken aan een economisch zo zelfstandig mogelijke toekomst om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van een uitkering.

Om jongeren in een kwetsbare positie ook daadwerkelijk te laten participeren in het vervolgonderwijs en/of op de arbeidsmarkt is het zaak samenwerking te zoeken met alle betrokken partijen (Gemeenten/Werkgevers Service Punten/ Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland/UWV/Regionale Bureaus Leerlingzaken) en deze op regionaal niveau bij elkaar te brengen om met een gemeenschappelijke agenda vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te komen tot een gezamenlijke preventieve aanpak teneinde vroegtijdige schooluitval te voorkomen. Deze samenwerking moet leiden tot minder versnippering en meer differentiatie en deskundigheid. Vanuit deze gedachte hebben de Zeeuwse PRO en VSO scholen zich verenigd in de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

Werkwijze

De methodiek ‘Branchegericht Opleiden en Plaatsen’ is ontwikkeld als antwoord op de vraag hoe de arbeidstoeleiding van VSO- en PRO- leerlingen opbrengst- en branchegericht vorm gegeven kan worden, waarbij de mogelijkheden en eisen van de regionale arbeidsmarkt leidend zijn voor het voorliggende leerwerk-programma binnen het VSO en Praktijkonderwijs. De kern van ‘Branchegericht Opleiden en Plaatsen’ is dat het traject van de jongere zich richt op een specifieke en concrete werkplek. De methodiek is gebaseerd op doelgerichte competentieontwikkeling zodat leerlingen PRO en VSO beter toegerust zijn voor de beschikbare functies (onder startkwalificatieniveau) op de regionale Zeeuwse arbeidsmarkt.

 

Het coördineren, afstemmen en/of gezamenlijk uitvoeren van activiteiten

Om hun leerlingen een goede voorbereiding op werk te bieden werken de scholen nauw samen. Deze samenwerkende onderwijsinstellingen delen hiertoe faciliteiten, methodieken en kennis zodat leerlingen meer individueel gerichte maatwerktrajecten geboden kunnen worden. Hiermee wordt aangesloten bij zowel de mogelijkheden van de leerling als ook bij de vraag van de arbeidsmarkt. Door zoveel mogelijk scholingsvragen van meerdere scholen te bundelen en deze te coördineren, is het mogelijk de gelijkluidende vragen te koppelen en een hoger rendement te bereiken. Daarnaast staat het (her)ordenen van toeleidings-activiteiten en in kaart brengen van benodigde instrumentaria tussen samenwerkings-partners in het netwerk hoog op de agenda.

 

Borging

Het is van belang dat de kwaliteit van arbeidstoeleiding en -inpassing bewaakt, bewaard en verder uitgebouwd wordt. Alleen door intensivering van de samenwerking tussen de ketenpartners, en het totale onderwijsveld op zowel inhoudelijk- als organisatorisch gebied, zal de nu beschikbare expertise behouden kunnen blijven en uitgebouwd kunnen worden.

Karel Kerckhaert
ZSM