Je bent hier: Home >> Actueel >> Van de inspecteur

Van de inspecteur

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

25-09-2014

Het kan voorkomen dat een leerling door omstandigheden thuis komt te zitten. Ik denk dan aan ziekte, een (school)fobie, ouders houden hun kind thuis, problemen, schorsing of verwijdering, enz.

- Als het gaat om ziekte heeft de school zorgplicht. In artikel 6b van de wet op het voortgezet onderwijs staat: Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. Als een kind ziek thuis zit houdt het recht op onderwijs van de leerling dus niet op. Ook daar moet de school voor onderwijs zorgen. De school- of huisarts kan beoordelen of het om ziekte gaat. Als die beoordeelt dat het kind niet ziek is, dan gaat de leerplichtambtenaar aan de slag. Als het kind wel ziek is moet de school ervoor zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgaat.

Schiet de school herhaaldelijk tekort dan gaat de inspecteur in gesprek met de school en volgt een handhavingstraject. De school krijgt dan de opdracht tot herstel.

- Het kan zijn dat een leerling zulk gedrag vertoont dat hij moet worden verwijderd. Een school kan een leerling pas uitschrijven als een andere school bereid is gevonden om de leerling in te schrijven. In de tussenliggende periode moet de school ervoor zorgen dat het onderwijs aan de leerling doorgang vindt. Dit kan inhouden dat de leerling thuis opdrachten maakt en dat er wekelijks voortgangsoverleg is met de leerling. Zijn ouders het niet eens met de verwijdering, dan kunnen zij zich wenden tot de tijdelijke commissie van toelating en verwijdering.

- Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Die houdt in dat van elke leerling met een ondersteuningsbehoefte die wordt aangemeld nagegaan wordt of de school de gewenste ondersteuning kan bieden. Is dat niet het geval dan zorgt de school ervoor dat de leerling op een andere school een plaats krijgt. Ook hier speelt de tijdelijke commissie van toelating en verwijdering een belangrijke rol: als ouders het niet eens zijn met de beslissing om een leerling niet in te schrijven dan kunnen zij een klacht indienen bij deze commissie. Dat is ook het geval als ouders het niet eens zijn met het individueel ontwikkelingsperspectief. De inspectie komt pas in actie als blijkt dat er signalen zijn over thuiszitters en zal nagaan of dit aan de school ligt of aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan aangesproken worden op het klaarblijkelijke gegeven dat de voorzieningen niet dekkend genoeg zijn. Een school kan aangesproken worden op het niet nakomen van de zorgplicht. In de gevallen dat de ouders debet zijn aan de situatie dan is de leerplichtambtenaar aan zet.

De hele wet op het passend onderwijs is gericht op samenwerking. Transparantie is essentieel, omdat de kans op een sterke ondersteuning groter wordt. Als de kwaliteit van de ondersteuning helder is, dan weten we ook beter of een doorverwijzing naar het speciaal onderwijs gerechtvaardigd is. Als duidelijk is dat niet alles in het werk is gesteld om een leerling goed te ondersteunen, dan is een doorverwijzing schadelijk. Vooral voor de leerling, maar ook voor de school en het samenwerkingsverband. Er worden onnodig kosten gemaakt en de kans op herhaling is groot.

We zitten in het begin van het proces. De inspectie stimuleert scholen en samenwerkingsverbanden om aan de eisen van passend onderwijs te voldoen. We laten zien waaraan scholen en samenwerkingsverbanden moeten voldoen en onze onderzoeken geven weer waar de verbeterpunten liggen.

Sicco Kole
Inspecteur voortgezet onderwijs